Stavanger øst - En urban, kreativ og levende bydel

Om Urban Sjøfront

Urban Sjøfront AS er et privat non-profit aksjeselskap eid av 22 grunneiere/aktører i Stavanger Øst. Selskapet er et kollektivt samarbeid, ut fra en målsetning om å utvikle området mer helhetlig enn det som hadde blitt situasjonen dersom hver enkelt grunneier skulle utvikle sin eiendom isolert.

Urban Sjøfront as er ikke selv grunneier, men fungerer som et interesseselskap for grunneierne i området. Selskapet har definert – og følger kontinuering opp – strategier for områdeutviklingen, vært forslagstiller til to større felles reguleringsplaner, er bindeleddet til et omfattende offentlig-privat samarbeid om gjennomføring, fungerer som et sekretariat og kontaktpunkt mht. informasjon om områdeutviklingen og har initiert en rekke fellesprosjekter i området.

Roller og oppgaver

Formålet til Urban Sjøfront AS er «å bidra positivt til utviklingen av Stavanger Øst, til beste for grunneiere, kommune og innbyggere i bydelen».

Urban Sjøfront AS en aktiv pådriver, initiativtager og koordinator for byutviklingen av Stavanger Øst. Selskapet representerer en kollektiv satsning fra de private grunneierne i området.og samarbeidet tett med Stavanger kommune mht. å styrke Stavanger Sentrum.

Urban Sjøfront AS er et byutvikingsselskap (ikke et utbyggingsselskap) som ivaretar en bredere dialog med kommunen enn det en utbygger normalt gjør. Likeledes initierer og ivaretar selskapet samarbeid mot en rekke ulike kompetansemiljøer, beboere, organisasjoner mv. og åpner dermed byutviklingen for en rekke aktører. Dette skjer ved at selskapet har videreført strategien fra samarbeidsprosjektet, der det parallelt med reguleringsplanene skulle arbeides aktivt for å stimulere til variert innhold og kvaliteter i området.

Arbeidet organiseres gjennom en rekke delprosjekter, der noen er enkeltstående mens andre bygger på -, eller supplerer, hverandre. Den interne organiseringen varierer utifra hvem som er involvert.